Zápis do materskej školy na rok 2021/2022

 Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022

Základná škola s materskou školou Čirč 71, oznamuje nasledovné informácie týkajúce sa podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022

 

Prijímaniu detí do MŠ predchádza podanie písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

 Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o očkovaní dieťaťa a o zdravotnej spôsobilosti pre nástup do MŠ.

Žiadosť si zákonný zástupca vyzdvihne osobne v MŠ, alebo stiahne na stránke školy

https://zscirc.edupage.org v záložke materská  škola, v kolonke TLAČIVÁ

Termín podania žiadostí:

10.5.2021      v čase od 10:30-  do 13:00h

11.5.2021      v čase od 10:30h-  do 13:00h

12.5.2021       v čase od 8:00h – do 13:00h

13.5.2021       v čase od 14:00h- do 16:30h

14.5.2021      v čase od 14: 00h – do 16:30h

Miesto konania zápisu: Materská škola Čirč 266 / priestor riaditeľne

Telef.kontakt: MŠ/  054 4928117 Mobil.kontakt: 0905 333402 /  Gomoľáková Jaroslava/

Podmienky prijímania detí do MŠ: 

(v zmysle §59 ods.1,2 zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov, v zmysle §3 ods.1 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. v znení vyhlášky č.308/2008 Z. z. o materskej škole)

  1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku dieťaťa, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku./ak sú vytvorené podmienky/
  2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Povinné predprimárne vzdelávanie od 1.9.2021 plní dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov  veku do 31.8.2021v rátane.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy riaditeľ ZŠ s MŠ pri prijímaní uprednostní:

1.deti, ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska

2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

3.deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,

4.súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,

5.v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2021 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2021.

 

Pri osobnom stretnutí v MŠ dodržiavajte protiepidemické opatrenia:

  • zákonný zástupca dieťaťa sa preukáže negatívnym testom,
  • prikryté horné dýchacie cesty,
  • pri vstupe do MŠ dezinfekcia rúk.

 

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE OD 1.9.2021 /dôležité oboznámiť sa, link/

toplist