Informácia o voľnom pracovnom mieste

 

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou, Čirč

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Čirč 71, Čirč

Termín nástupu

1.10.2021

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

23.9.2021

Rozsah úväzku

100%

Počet študentov školy

66

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie

Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Ďalšie požiadavky

Ostatné predpoklady:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka,
- trpezlivosť, spoľahlivosť, inciatívnosť,
- práca s PC/internet (Word, Excel, PowerPOint, Outlook
- vítaná pedagogická prax.
Pracovný pomer na dobu určitú počas doby trvania projektu Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
Predpokladaný termín nástupu: október 2021
Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis - Europass,
- súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných požadovaných dokladoch,
- v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 18.09.2021 do 12:00 hod. na adresu:

Základná škola s materskou školou Čirč
Čirč č.71
065 42 Čirč

Na obálku uveďte:
„Žiadosť o prijatie do zamestnania pedagogický asistent v ZŠ – neotvárať“

alebo e-mailom: zssmscirc@azet.sk

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenie žiadosti na ZŠ s MŠ, Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.
Na ústny pohovor budú vybraní uchádzači osobne pozvaní v termíne od 22.09.2021 do 23.09.2021 do budovy ZŠ s MŠ. Účastník pohovoru čestne vyhlasuje svoju bezpríznakovosť na Covid-19, resp. sa riadi aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami ÚVZ SR.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola s materskou školou
Čirč 71
06542 Čirč
www.zscirc.edupage.org
0524928131

Kontaktná osoba

Mgr. Milan Varchola
+421905322756

 

toplist