Obecné zastupiteľstvo

 

Zástupca starostu Ján Krompaščík
Kontrolór obce  
Poslanci obecného zastupiteľstva
 • Ján Krompaščík
 • Milan Majdák
 • Anton Belanec
 • Ján Vataščák
 • Ing. Miroslav Mikita
 • Milan Pyda
 • Vasiľ Labaš
 • Ing. Anna Šimová
 • Mgr. Monika Urdová
Komisia pre ochranu verejného záujmu
 • predseda - Ing. Miroslav Mikita
 • členovia -  Ján Vataščák
 • Mgr. Monika Urdová
 • Milan Majdák
Komisia kultúry a športu
 • predseda - Ján Krompaščík 
 • členovia - Ján Vataščák 
 • Mgr. Monika Urdová

Komisia životného prostredia, verejného poriadku,

riešenie sťažností, stavebná

 • predseda - Milan Majdák
 • členovia - Anton Belanec
 • Vasiľ Labaš
 • Milan Pyda
 • Ing. Anna Šimová

 

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené (§ 11, ods.4):

 - určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, 
  - schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1,       rozhodovať    o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta, 
 - schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, 
 - rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, 
 - určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, 
 - vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce, 
 - uznášať sa na nariadeniach, 
 - schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1, 
 - určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah            výkonu jeho funkcie, 
 - voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi, 
 - schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov, 
 - zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické    osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe, 
 - schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, 
 - zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, 
 - udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, 
 - ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.      
 

¨

toplist