Harmonogram pre multifunkčné ihrisko

201309011600050.bez_nazvu

 

Podmienky používania multifunkčného ihriska:

Komerčné požívanie ihriska je povolené po zaplatení príslušného poplatku.

 Vstup na ihrisko je povolený iba v čistých teniskách, prípadne v špeciálnej obuvi vhodnej na umelý  trávnik. Vstup na multifunkčné ihrisko vo futbalových kopačkách je prísne zakázaný.

Deťom do 15 rokov je vstup na multifunkčné ihrisko povolený len v sprievode dospelej osoby.

V prípade spôsobenia škody na multifunkčnom ihrisku konaním nájomcu je plne zodpovedný nájomca ihriska.

Zakazuje sa:

- lezenie cez futbalové bránky, vešanie sa na siete, preliezanie mantinelov a plotov

- nadávat‘ a vulgárne sa vyjadrovať v celom areáli

- poškodzovat‘ majetok športového areálu a vybavenie ihriska

- kopat‘ futbalovou loptou do pletivového oplotenia a mantinelov ihriska

- vstupovat‘ na ihrisko a odchádzat‘ z neho mimo vyznačené vstupy

 - požívať alkoholické nápoje alebo iné omamné látky a fajčiť

- vstupovat‘ na ihrisko pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok

- znečisťovat‘ ihrisko a jeho okolie odpadkami

- vodit‘ psov do areálu ihriska


V prípade nevhodného správania na ihrisku (vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť, slovné či fyzické napádanie iných, používanie nevhodného športového náradia či nevhodnej obuvi, poškodzovanie majetku obce či iných osôb, požívanie alkoholu a fajčenie a podobne), bude návštevník z areálu ihriska ihneď vykázaný bez nároku na vrátenie vstupného poplatku.

Opakovanie priestupku u návštevníka areálu hlási správca starostovi obce. Starosta obce má právo rozhodnúť o trvalom zákaze vstupu takejto osoby do areálu multifunkčného ihriska.

Zodpovedná osoba za nájom ihriska – správca ihriska je p. František Dubňanský

Mimo prevádzkových hodín sú vstup a používanie ihriska zakázané.

Ihrisko si môžete rezervovať a prenajať osobne u p. Františka Dubňanského, Čirč 203, 065 42 alebo na tel: 0911 424 733.  Prevádzkova doba ihriska je od 8.00 do 20.00 hod.

Prenájom multifunkčného ihriska:

tenis  ................................................ 1€ / 1hod. 

kolektívne športy ............................ 2 €/  1hod. 


Turnaje a tréningy organizované obcou a jej rozpočtovými organizáciami sú od poplatku oslobodené.

 
 
 
toplist