Starosta

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch.
Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (§ 13 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb.), v daňových a poplatkových vzťahoch je daňovým orgánom (§ 1a písm. b/ zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).  

Starosta najmä:  

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich
uznesenia,

b) vykonáva obecnú správu,

c) zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d) rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, &ˇtatútom obce, alebo iným
rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

e) uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a používa obecné symboly,

f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce.
 

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom. Toto svoje rozhodnutie musí prerokovať v obecnej rade, avšak uznesením obecnej rady nie je viazaný.
Rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé budúce funkčné obdobie a nemožno ho počas funkčného obdobia meniť.
 

Starosta obce Čirč:  MICHAL DIDIK  

toplist